ABRAMIĆ, Mihovil – arheolog

Rođen je u Puli, 12. svibnja 1884. Umro je u Splitu, 8. svibnja 1962. godine.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli. Studirao je arheologiju s epigrafijom, povijest starog vijeka i klasične jezike u Beču, gdje je i doktorirao. Kao stipendist austrijske vlade obilazi zemlje Sredozemlja. Od 1910. godine radi u Austrijskom arheološkom muzeju u Beču, a od 1913. ravnatelj je Arheološkog muzeja u Akvileji. Poslije I. svjetskog rata talijanske vlasti su ga internirale u Rim. Oslobođen je 1920. godine. Zauzimanjem don Frane Bulića dolazi u Split, postaje najprije njegov suradnik, a zatim nasljednik u ravnateljstvu Arheološkog muzeja. Tu dužnost obavlja od 1926. do 1950. godine. Bio je dopisni član JAZU, kao i Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu. Iako je težište njegova istraživanja bilo u antičkoj arheologiji i epigrafiji, bavio se i problemima grčke kolonizacije na Jadranu, ilirskom materijalnom kulturom u rimsko doba, rimskom provincijalnom kulturom i problemima bizanteske umjetnosti ranosrednjovjekovnih spomenika u Dalmaciji. Napisao je više od šezdeset važnijih rasprava i članaka. Vodio je arheološka iskapanja u Ptuju, Ninu, Podgrađu kod Benkovca, Šupljaji kod Kistanja, Čitluku kod Sinja i Visu.
U Solinu je organizirao velika sustavna iskapanja s ugladnim arheolozima iz Danske (E. Dyggve, J. Brøndsted) i Austrije (R. Egger, W. Gerber) koja su rezultirala monumentalnim publikacijama Forschungen in Salona, I – III, 1917.-1928. i Recherches à Salone I – II, 1928. – 1935. U početku s Bulićem, a poslije sam, uređivao je Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. S V. Hoffillerom uredio je Sterna Buliciana (Bulićev zbornik). Znanstvenim radovima surađivao je u brojnim domaćim i inozemnim časopisima. Autor je više studija, među kojima je i Speculatores i beneficiarii na nekim solinskim spomenicima (Starinar, 1922.). U povodu sedamdesete godine života Arheološki muzej u Splitu posvetio mu je dva sveska Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku (1954.-1957.).

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 1. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1983.)

 

Scroll to Top